Geigerrig 2014 Catalogus

Bekijk de nieuwe interactieve Geigerrig 2014 Catalogus ! 

Lezers van onze gratis nieuwsbrief wisten het al: Camonet heeft het merk Geigerrig Hydration Systems in het assortiment opgenomen.


 De innovatieve Geigerrig Hydration Packs maken het mogelijk om meer te doen met je water (drinken, iemand anders of een dier hygiënisch laten drinken, wonden uitspoelen, verkoeling geven enz.) en maken het onderhoud bijzonder simpel: makkelijk zonder speciale borstels met de hand of zelfs nog makkelijker in de vaatwasser!
Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition
 
Hij is er! Iedereen kan nu messen slijpen als een professional!  De Work Sharp Ken Onion Edition WSKTS-KO is de meest veelzijdige elektrische slijpmachine van dit moment. Met de diverse uitbreidingssets en handige tools kunt u elk mes (maar ook scharen, bijlen, beitels, tuingereedschap enz.) eenvoudig in de juiste hoek slijpen. De Work Sharp Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition is het ideale gereedschap voor iedereen die makkelijk en toch met een professioneel resultaat zijn messen en gereedschap schep wil houden!

Mora Knives; een groot merk met kleine prijsjesMora is een Zweedse messen fabrikant die messen maakt voor bushcraft, houtbewerking, bouw/constructie, (sport)vissen en ook voor in de keuken. Een van de nieuwste modellen is de Mora Bushcraft Survival, een mes met een typisch Scandinavische vorm waarin twee basis behoeften om te kunnen overleven gecombineerd zijn; een mes en vuur. 

 Mora messen zijn stevig, duurzaam en ook zeer gunstig geprijsd. Neem bijvoorbeeld de Mora Craftline Q511: een zeer praktisch werkmes met stevig kunststof foedraal om het mes makkelijk aan de riem mee te dragen voor een bijzonder klein prijsje!
Algemene Voorwaarden Particulieren

Algemene voorwaarden                                                                             uitprinten1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Camonet en de klant vanaf 7 oktober 2004.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 Camonet kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten alle tijden haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Camonet en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Camonet in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Camonet bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen. Kosten voor verzending worden in de winkelwagen aangegeven.4. Levering

4.1 Aflevering door Camonet geschiedt in de plaats van vestiging van Camonet door afgifte aan de eerste vervoerder. Camonet bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht van de bestelling, éénmalig een in de winkelwagen vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht.

4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Camonet trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren.

4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.6 De klant is verplicht Camonet van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Camonet geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Camonet bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Camonet om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.8 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Camonet hiervan op de hoogte te stellen.5. Betaling

5.1 U dient per bank- of giro te betalen.

5.2 Indien Camonet toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.5 Bij artikelen die op bestelling geleverd worden moet bij bestelling minimaal 50% aanbetaald worden. Het volledige factuur bedrag moet binnen 4 weken nadat de goederen leverbaar zijn voorafgaande aan de levering betaald zijn. Indien dit niet gebeurt komt de aanbetaling te vervallen.

5.6 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Camonet kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. 


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Camonet, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Camonet is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Camonet zijn gebleven bij de klant terug te nemen.7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Camonet geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren (wij adviseren te kiezen voor een traceerbare verzendmethode) in de originele onbeschadigde verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2  Bij de retourzending dient een volledig ingevuld retour formulier meegezonden te worden. Retour zendingen zonder of met een niet volledig ingevuld formulier kunnen niet in behandeling worden genomen.. Voor het retour formulier particulieren klik hier

7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Camonet de klant de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: 
• audio- en videocassettes;
• batterijen en accu’s;
• boeken;
• (artikelen met) software;
• diskettes, CD’s, MD’s en DVD’s;
• voedingsmiddelen
• sieraden en bijoux
• verf
• optische instrumenten
• bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen, artikelen die speciaal voor de klant aangepast of besteld zijn
• alle overige artikelen die in contact zijn geweest met huid en/of haar, met uitzondering van kleding.
• artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.

7.5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Camonet accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

7.6 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.8. Garantie

8.1 Camonet garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De door Camonet verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
• nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
• (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Camonet onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
• van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
• het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
• u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;


Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Camonet worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Camonet het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Camonet) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen alsmede ook portokosten.9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Camonet met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 Camonet is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Camonet beperkt tot het bedrag waarvoor de daarvoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt (€ 1.134.451,-).10 Transportrisico

10.1 Camonet draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

10.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Camonet in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Camonet over.

10.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Camonet naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Camonet gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.11. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Camonet en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Camonet en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Camonet is gevestigd bevoegd, tenzij Camonet voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.12 Privacy

12.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Camonet gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

12.2 Camonet zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Camonet-al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Camonet kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Camonet is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.