Geigerrig 2014 Catalogus

Bekijk de nieuwe interactieve Geigerrig 2014 Catalogus ! 

Lezers van onze gratis nieuwsbrief wisten het al: Camonet heeft het merk Geigerrig Hydration Systems in het assortiment opgenomen.


 De innovatieve Geigerrig Hydration Packs maken het mogelijk om meer te doen met je water (drinken, iemand anders of een dier hygiënisch laten drinken, wonden uitspoelen, verkoeling geven enz.) en maken het onderhoud bijzonder simpel: makkelijk zonder speciale borstels met de hand of zelfs nog makkelijker in de vaatwasser!
Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition
 
Hij is er! Iedereen kan nu messen slijpen als een professional!  De Work Sharp Ken Onion Edition WSKTS-KO is de meest veelzijdige elektrische slijpmachine van dit moment. Met de diverse uitbreidingssets en handige tools kunt u elk mes (maar ook scharen, bijlen, beitels, tuingereedschap enz.) eenvoudig in de juiste hoek slijpen. De Work Sharp Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition is het ideale gereedschap voor iedereen die makkelijk en toch met een professioneel resultaat zijn messen en gereedschap schep wil houden!

Mora Knives; een groot merk met kleine prijsjesMora is een Zweedse messen fabrikant die messen maakt voor bushcraft, houtbewerking, bouw/constructie, (sport)vissen en ook voor in de keuken. Een van de nieuwste modellen is de Mora Bushcraft Survival, een mes met een typisch Scandinavische vorm waarin twee basis behoeften om te kunnen overleven gecombineerd zijn; een mes en vuur. 

 Mora messen zijn stevig, duurzaam en ook zeer gunstig geprijsd. Neem bijvoorbeeld de Mora Craftline Q511: een zeer praktisch werkmes met stevig kunststof foedraal om het mes makkelijk aan de riem mee te dragen voor een bijzonder klein prijsje!
Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Camonet Europe te Amerongen

ALGEMEEN
Artikel 1-a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Camonet Europe, gevestigt te Amerongen, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 1-b: De overeenkomsten als genoemd in 1-a van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Camonet Europe gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten.

OFFERTES
Artikel 2-a: De door Camonet Europe gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

Artikel 2-b: Indien een offerte als genoemd in 2-a van dit artikel wordt aanvaard heeft Camonet Europe gedurende twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.

Artikel 2-c: Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij ander is aangegeven.

Artikel 2-d: Camonet Europe is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een schrijf- of drukfout.

OVEREENKOMST
Artikel 3: Een overeenkomst komt tot stand indien Camonet Europe een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

PRIJSVERHOGING
Artikel 4: Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode een van de kostprijs factoren van Camonet Europe dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Camonet Europe meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Camonet Europe gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

OVERMACHT
Artikel 5-a: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Camonet Europe haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Camonet Europe en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Camonet Europe gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Camonet Europe kunnen worden toegerekend.

Artikel 5-b: In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

AFROEPORDERS
Artikel 6: Indien tussen Camonet Europe en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden

ANNULERINGEN
Artikel 7-a: Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Camonet Europe kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.

Artikel 7-b: Indien op grond van het lid a van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Camonet Europe verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

LEVERING
Artikel 8-a: De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van vervoer voor rekening van de wederpartij komen indien de order een bedrag van € 185,= excl. niet te boven gaat. Camonet Europe bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

Artikel 8-b: De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid a van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

Artikel 8-c: Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

RISICO
Artikel 9-a: Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid a, zijn de zaken voor risico van Camonet Europe tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid b.

Artikel 9-b: Het lossen als bedoeld in artikel 8 lid b geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9-c: Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid c, dan is het risico voor Camonet Europe voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
Artikel 10: Bij levering franco conform het bepaalde in artikel 8 lid a:
A: Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid a, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan procesverbaal te laten opmaken.

B: Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid a, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid a van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Artikel 10: Bij levering af magazijn:
C: Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

RECLAMES
Artikel 11-a: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Camonet Europe niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 48 uur na aflevering aan Camonet Europe is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. De termijn van 48 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 10 lid b.

Artikel 11-b: Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Camonet Europe geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en / of beschadigingen niet op de afleveringbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen procesverbaal heeft laten opmaken.

Artikel 11-c: Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

Artikel 11-d: Indien de wederpartij aan Camonet Europe klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Camonet Europe met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Camonet Europe zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Camonet Europe in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

Artikel 11-e: Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN
Artikel 12-a: Met betrekking tot geleverde zaken is Camonet Europe uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende: in het geval door Camonet Europe garantie is verstrekt, wordt door Camonet Europe aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit de garantie voortvloeit; voor opzet of schuld van bestuurders van Camonet Europe of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Camonet Europe aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft; aansprakelijkheid van Camonet Europe wordt opgeheven in het geval van overmacht; de aansprakelijkheid van Camonet Europe is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst - en / of stagnatieschade; de aansprakelijkheid van Camonet Europe is ten allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 20% van het factuurbedrag; indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 12-b:Indien Camonet Europe niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Camonet Europe aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wellevering een factuur zou zijn gezonden.

Artikel 12-c: De wederpartij vrijwaart Camonet Europe tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

LEVERTIJD
Artikel 13-a: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Camonet Europe opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 13-b: Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit door de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 13-c: De aansprakelijkheid van Camonet Europe voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt: indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Camonet Europe of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Camonet Europe volledig aansprakelijk; de aansprakelijkheid van Camonet Europe in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Camonet Europe is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.

BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
Artikel 14-a: Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14-b: Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Camonet Europe de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Camonet Europe alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten- met een minimum van € 50,--- worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 14-c: Camonet Europe heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 14-d: In ieder geval is Camonet Europe ter zake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
Artikel 15-a: De door Camonet Europe geleverde zaken blijven het eigendom van Camonet Europe, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Camonet Europe betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.

Artikel 15-b: Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Camonet Europe rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

Artikel 15-c: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Camonet Europe niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Camonet Europe gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Camonet Europe hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Camonet Europe een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Camonet Europe in gebreke blijft.

Artikel 15-d: De wederpartij verplicht zich jegens Camonet Europe om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Camonet Europe rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Camonet Europe hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Camonet Europe.

Artikel 15-e: De wederpartij verplicht zich jegens Camonet Europe om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Camonet Europe ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 15-f: Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Camonet Europe zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Camonet Europe heeft, eigendom van Camonet Europe, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van Camonet Europe een pandrecht vestigt.

BEVOEGDE RECHTER
Artikel 16-a: Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Camonet Europe.

Artikel 16-b: Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een week nadat zij door of namens Camonet Europe op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Camonet Europe zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17: Op elke overeenkomst tussen Camonet Europe en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.